GDPR og datapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Det lille Teater, Gråsten inklusiv accept af foto i reklame m.m.

Denne persondatapolitik for Det lille Teater, Gråsten trådte i kraft den 1. maj 2018. Vi, på Det Lille Teater, er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger og har vedtaget denne privatlivspolitik for at sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

 • Navn: Det lille Teater, Gråsten
 • Kontaktperson: Formand, Ellen Langager Kristensen
 • Adresse: Ladegaardskov 14, 6300 Gråsten
 • CVR: 29 58 37 65
 • Mail: formand@lilleteater.dk
 • Website: www.lilleteater.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nummer.
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Kilder til indsamling af oplysninger:

 • Normalt indsamler vi oplysningerne direkte fra dig. I visse tilfælde kan oplysningerne også komme fra andre kilder, herunder offentlige myndigheder som nødvendige oplysninger ved indhentelse af børneattester og skatteoplysninger i forbindelse med lønudbetaling.

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål i overensstemmelse med lovgivningen. Disse formål inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Håndtering af medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Administration af din relation til os.
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser og kun når det er nødvendigt for at opfylde vores formål.

Samtykke

I de fleste tilfælde baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på et andet retsgrundlag end samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de beskrevne formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter kan der forekomme videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer. Oplysninger om ledere og trænere videregives i relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningens krav. Opbevaringsperioden varierer afhængigt af om du er medlem, ulønnet leder eller træner, eller lønnet leder eller træner.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i henhold til persondataforordningen, herunder retten til at få indsigt i, rettet eller slettet dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive meddelt dig, og den seneste version af privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.